Revenue and Forest Department

डीफॉल्ट थीम काळी थीम थीम राखाडी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

Text Resize

-A A +A
सूचना

<none>

css block

<none>

शीर्षक विभागाचे नाव वर्ष लिंक भाषा प्रकार
विभागाचे अंदाजपत्रक महसूल व वन विभाग २०१२ pdf imageविभागाचे अंदाजपत्रक (2.09 MB) मराठी Portable Document Format
सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान पुस्तिका महसूल व वन विभाग २०१२ pdf imageसुवर्ण जयंती राजस्व अभियान पुस्तिका (19.28 MB) मराठी Portable Document Format
नविन भूसंपादन व पुनर्वसन अधिसूचना २०१३ महसूल व वन विभाग २०१४ pdf imageनविन भूसंपादन व पुनर्वसन अधिसूचना २०१३ (62.75 KB) इंग्रजी-मराठी Portable Document Format
भुमिसंपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 (2013 चा 30) च्या कलम 108 व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करणे बाबात महसूल व वन विभाग २०१४ pdf imageभुमिसंपादन पुनर्वसन व पुनस्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 (2013 चा 30) च्या कलम 108 व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करणे बाबात (1.34 MB) मराठी-इंग्रजी Portable Document Format
नविन भुसंपादन व पुनर्वसन कायदा 2013 प्रारुप धोरण कलम 109 महसूल व वन विभाग २०१४ pdf imageनविन भुसंपादन व पुनर्वसन कायदा 2013 प्रारुप धोरण कलम 109 (1.88 MB) मराठी-इंग्रजी Portable Document Format
नवीन भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत कायदा 2013. (गुणांकाबाबतची सुधारीत अधिसुचना) महसूल व वन विभाग २०१५ pdf imageनवीन भुसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत कायदा 2013. (गुणांकाबाबतची सुधारीत अधिसुचना) (419.88 KB) मराठी-इंग्रजी Portable Document Format
भूमिसंपादन पुनवर्सन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, 2014 यांच्या नियम 14 मध्ये उप-नियम (1) मध्ये पुढील परंतुक समाविष्ट करण्याबाबत. महसूल व वन विभाग २०१५ pdf imageभूमिसंपादन पुनवर्सन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, 2014 यांच्या नियम 14 मध्ये उप-नियम (1) मध्ये पुढील परंतुक समाविष्ट करण्याबाबत. (117.1 KB) मराठी-इंग्रजी Portable Document Format
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा महसूल व वन विभाग २०१६ pdf imageराज्य आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा (5.79 MB) इंग्रजी Portable Document Format
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, 2014 मधील 14(1) मध्ये सुधारणा करण्याबाबतची अधिसूचना महसूल व वन विभाग २०१६ pdf imageभूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, 2014 मधील 14(1) मध्ये सुधारणा करण्याबाबतची अधिसूचना (111.82 KB) मराठी-इंग्रजी Portable Document Format
आगीत नष्ट झालेल्या व पुर्नबांधणी केलेल्या नस्त्यांची यादी महसूल व वन विभाग २०१३ pdf imageआगीत नष्ट झालेल्या व पुर्नबांधणी केलेल्या नस्त्यांची यादी (391.67 KB) मराठी Portable Document Format
महसूल व वन विभागाच्या बैठक व्यवस्थेची माहिती महसूल व वन विभाग २०१५ pdf imageमहसूल व वन विभागाच्या बैठक व्यवस्थेची माहिती (245.06 KB) मराठी Portable Document Format
महसूल व वन विभागाची संरचना महसूल व वन विभाग २०१४ pdf imageमहसूल व वन विभागाची संरचना (249.54 KB) मराठी Portable Document Format
नवीन भूसंपादन कायदयाच्या अनुषंगाने गुणांक निश्चित करण्याबाबत महसूल व वन विभाग २०१४ pdf imageनवीन भूसंपादन कायदयाच्या अनुषंगाने गुणांक निश्चित करण्याबाबत (183.86 KB) मराठी-इंग्रजी Portable Document Format
भूमिसंपादन पुर्नवसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मधील कलम 108 नुसार चे धोरण महसूल व वन विभाग २०१४ pdf imageभूमिसंपादन पुर्नवसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 मधील कलम 108 नुसार चे धोरण (159.48 KB) मराठी-इंग्रजी Portable Document Format
भूमिसंपादन पुर्नवसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,2014 महसूल व वन विभाग २०१४ pdf imageभूमिसंपादन पुर्नवसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम,2014 (731.26 KB) मराठी-इंग्रजी Portable Document Format
भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम 10 क ची अधिसूचना महसूल व वन विभाग २०१५ pdf imageभूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम 10 क ची अधिसूचना (88.8 KB) मराठी-इंग्रजी Portable Document Format
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील नियम क्रमांक 7 मधील सुधारणा व नियम 14 मधील सुधारणांच्या अुषंगाने आक्षेप व सुचना मागविणे महसूल व वन विभाग २०१६ pdf imageभूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील नियम क्रमांक 7 मधील सुधारणा व नियम 14 मधील सुधारणांच्या अुषंगाने आक्षेप व सुचना मागविणे (160.91 KB) मराठी-इंग्रजी Portable Document Format
  • डिजिटल भारत
  • आधार कार्ड
  • भारत सरकार
  • आपले सरकार
  • डिजिटल लॉकर